جدول انواع الیاژهای آلومینیوم

تمام انواع آلیاژهای آلومینیوم موجود در بازار قابل اکسترود شدن هستند. مهمترین فراورده های این فرآیند، مطابق استاندارد DIN در سه دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند: لوله آلومینیومی، مقاطع آلومینیومی، شمش ها و سیم های آلومینیومی میباشد.
این استاندارد، گستره وسیعی از انواع آلیاژهای آلومینیوم را تحت پوشش قرار می دهد اما نه تمام آنها را. مهمترین کاربردهای این محصولات در معماری پروفیل آلومینیوم صنعتی ساختمانی، وسایل نقلیه و اجزای ماشین ها است. پرکاربردترین الیاژ های مورد استفاده در صنایع نام برده و در دسته بندی زیر مرتب شده اند:

  1. لوله ها
  2. شمش ها
  3. سیم ها
  4. پروفیل ها

آلیاژهای آلومینیوم به شکل ورق و نوار نیز موجودند که به روش کار سرد، شکل داده شده اند و خواص مکانیکی مطلوبی دارند. خانواده آلیاژهای قابل عملیات حرارتی مثل AICuMg AIMesi اهميت فوق العاده ای در اکستروژن، به ویژه اکستروژن پروفیل ها دارند عملیات پیر سختی در تولید شمش ها و لوله ها از الیاژ های پر استحکام و غیر قابل کشش به کار می رود.

انواع الیاژهای آلومینیوم

الیاژ غیر قابل عملیات حرارتی و حرارتی پذیر

برای تولید محصولات نیمه آماده مانند لوله آلومینیومی، شمش ها و سیم ها  که نیاز به دقت ابعادی بالایی دارند و یا از انواع آلیاژهای آلومینیوم غیر قابل عملیات حرارتی برای مقاومت در برابر خوردگی ساخته می شوند، بایستی از روش کشش سرد استفاده کرد. همچنین، در مواردی که استفاده از روش اکستروژن غیر ممکن یا غیر اقتصادی باشند سیم هایي با قطر کمتر از ۵ میلیمتر بایستی از کشش سرد استفاده کرد.
در حالت کلی، دو گروه تولید پروفیل آلومینیوم هستند که به نوع محصول و متریال به کار رفته. بستگی دارند :

الیاژ غیر قابل عملیات حرارتی: در اکستروژن این محصولات، دماي فراورده هنگام خروج از قالب و نیز شرایط سرد شدن آن بر خواص مکانیکی محصول، تأثیر چندانی ندارد.

الیاژ عملیات حرارتی پذیر: این آلیاژها، هرگاه قبل از پیر شدن، تحت عملیات حرارتي قرار گیرند، آنگاه دمای محصول هنگام خروج از قالب و شرایط سرد شدن آن. اهمیت چندانی ندارد. اما اگر بخواهيم فراوده را در بدو خروج از قالب و از دمای اکستروژن، تخت عملیات حرارتی قرار دهیم. بایستی کنترل دقیقی بر روی دمای کوئنج و سرعت سرد شدن محصول داشته باشیم.

الیاژ

قابلیت اکسترود شدن انواع آلیاژهای آلومینیوم

مواد اولیه برای اکستروژن انواع آلیاژهای آلومینیوم، بیلت آلومینیوم گرد (گاهی موانع چندضلعی) ريخته گري پیوسته هستند که با طول های ۴ تا ۷ متر بریده میشوند. قطر بيلت ها با قطر كانتينرهای متداول موجود همخوانی دارند، مطابق پیشنهاد  DGM قطر بيلت ها بين ۷۴ تا ۴۹۲ میلیمتر، برای پرسهاي ۵۰۰ تا ۱۲۵۰۰ تن، در نظر گرفته مي شود.

بیلت آلومینیوم ریخته گری شده

قبل از پرس اکسترود آلومینیوم تحت عملیات حرارتی آنیل هموژنیزاسیون قرار می گیرند چراکه محصولات ریخته گري از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و به دلایل زیر قابلیت تغییر شکل پایینی دارند:

  • نوع مرزبندی دانه ها، پایین بودن نقطه يوتکنیک و تشکیل ترکیبات بین فلزی ترد که باعث کاهش قابلیت تغییر شکل الیاژ می شوند.
  • وجود محلول های فوق اشباع از ذرات بسیار ریز پراکنده و ته نشین شده ترکیبات الیاژ دمای سیلان مواد را افزایش داده و باعث کاهش قابلیت شکل پذیری می کردند.
  • وجود عناصر الیاژ خامي، نظیر منگنز، آهن و زیرکونیم به صورت محلول یا ذرات ريز نه نشین شده، تبلور مجدد را به تأخیر می اندازند. این اثر به خصوص در پرس اکستروژن آلومینیوم مشاهده می شود.

اکسترود شدن انواع آلیاژهای آلومینیوم